LOKASI / LOCATION

    CAWANGAN PENILAIAN TEKNOLOGI KESIHATAN
     Health Technology Assessment Section
    Bahagian Perkembangan Perubatan
     Medical Development Division
    Kementerian Kesihatan Malaysia
     Ministry Of Health Malaysia
    Aras 4, Blok E1 Kompleks E
     Level 4, Block E1, Complex E
    Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
     Federal Government Administrative Centre
    62590 PUTRAJAYA, MALAYSIA

          03 8883 1229
         htamalaysia@moh.gov.my

         www.moh.gov.my